Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
CM Sharma
CM
Posts: 2
Gender: Male
Joined: 17/Feb/2017
Location: Chandigarh
View All Topics by CM
View All Posts by CM
 
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ ਵੇ…

 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ  ਵੇ…
ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਪਣੀ  ਮਕਾਨੈਂ ਵੇ....
ਓਹੀਓ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਰ...
ਬਹੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੀ ਹੰਝੂ ਨਿਮਾਂਨੈਂ ਵੇ...
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ….
ਹਰ ਗਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ...
ਕਿੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੈੜ ਪਛਾਨੈਂ ਵੇ...
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ....
ਕਿਥੇ ਬੈ ਗਯੋਂ ਲੰਬੀ ਤਾਣੈ  ਵੇ...
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ
ਪਈਆਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਨੂੰ...
ਕਿਥੇ ਮਰ ਗਯੋਂ 'ਚੰਦਰ' ਮਰਜਾਣੇ ਵੇ...
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ ਵੇ...

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ  ਵੇ…

ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਪਣੀ  ਮਕਾਨੈਂ ਵੇ....

 

ਓਹੀਓ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਰ...

ਬਹੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੀ ਹੰਝੂ ਨਿਮਾਂਨੈਂ ਵੇ...

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ….

 

ਹਰ ਗਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ...

ਕਿੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੈੜ ਪਛਾਨੈਂ ਵੇ...

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ

 

ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ....

ਕਿਥੇ ਬੈ ਗਯੋਂ ਲੰਬੀ ਤਾਣੈ  ਵੇ...

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ   ਵੇ

 

ਪਈਆਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਨੂੰ...

ਕਿਥੇ ਮਰ ਗਯੋਂ 'ਚੰਦਰ' ਮਰਜਾਣੇ ਵੇ...

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੈਂ ਵੇ...

 

/ਸੀ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ 

 

(ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਰਚਨਾ..ਅਗਰ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ...ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਨਾਜਰ..)

 

18 Feb 2017

MANINDER SINGH
MANINDER
Posts: 113
Gender: Male
Joined: 22/Oct/2016
Location: LUDHIANA
View All Topics by MANINDER
View All Posts by MANINDER
 

ethe hi sir......wah sir kya baat hai.....

18 Feb 2017

Reply