Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Amrit Manghera
Amrit
Posts: 662
Gender: Male
Joined: 05/May/2009
Location: ludhiana
View All Topics by Amrit
View All Posts by Amrit
 
ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਮੋੜੋਂ ਪਰ ਅਕਸਰ ਖੜਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਲਫ਼ੰਗੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਰਖਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਚੰਗੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਧਰਮ ਕਾ ਹੋੱਕਾ ਦੇਤੇਂ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਧਰਮੀਂ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕਰਮ-ਕਰਮ ਕਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਕਰਮੀਂ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਸੱਚੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਅੱਛੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਗੂੰਗੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜਿੰਨ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿਤਾ ਨਾ,ਬੋਹ ਸੁੰਨੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਦਿਖਤੇ ਹੈਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸੇ,ਬੋਹ ਭੋਲੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਪਰਦੇ ਕੇ ਓਹਲੇ ਛੁਪਤੇ ਹੈਂ ਜੋ,ਬੋਹ ਓਹਲੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਮੀਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਤ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਮੀਠੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕੜਵੇ-ਕੜਵੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਰੀਠੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਝੁਕ-ਝੁਕ ਸਜ਼ਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਜੋ,ਬੋਹ ਝੁਕੇ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਚਲਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਾਓਂ ਪੇ,ਬੋਹ ਰੁਕੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈਂ ਬੇਦ-ਕੁਰਾਨੋਂ ਕੋ,ਬੋਹ ਬੇਦੀ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਚਲਤੇ ਅਨਜਾਣੀ ਰਾਹੋਂ ਪਰ,ਬੋਹ ਭੇਦੀ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਪਿਆਰ-ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਆਸ਼ਕ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਜੀ-ਜੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ ਮੇਂ,ਬੋਹ ਮੇਰੀ ਹੋ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਗ਼ਲ ਮੇਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈ,ਬੋਹ ਤੇਰੀ ਹੋ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜਿਸੇ ਬਫ਼ਾ-ਬਫ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀਆ,ਬੋਹ ਬਫ਼ਾ ਹੋ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਹੱਸ ਕਰ ਕਭੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੇ,ਬੋਹ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਬੈਠੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੋਂ ਮੇਂ,ਬੋਹ ਸਾਧੂ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੂਮਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਭਗ਼ਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਯੋਗੀ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਰੋਗੀ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜਿੰਨ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਦੁਖੀ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਹੱਸਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਸੁਖੀ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਨ-ਓ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ,ਬੋਹ ਅੰਦਰ ਹੋ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜਹਾਂ ਦੀਦ ਹੋ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ,ਬੋਹ ਮੰਦਰ ਹੋ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜਿੰਨ ਕੀ ਆਂਖੇਂ ਖੁਲੀ ਹੋਤੀ ਹੈ,ਬੋਹ ਜੀਤੇਂ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਸਰੂਰ ਮੇਂ ਡੂਬੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ,ਬੋਹ ਪੀਤੇ ਹੋਂ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
ਜੋ ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿਸੀ ਅਪਨੇ ਸੇ,ਬੋਹ ਕਬੂਲ ਹੋ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਜੋ “ਜੋਗੀ” ਮਰ ਜਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,ਬੋਹ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋ- ਜੇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ=॥
22 Jul 2009

ਅਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ
ਅਮਨਦੀਪ
Posts: 1262
Gender: Female
Joined: 14/Mar/2009
Location: Patiala
View All Topics by ਅਮਨਦੀਪ
View All Posts by ਅਮਨਦੀਪ
 
wowww!!!!!!how cm kise ne dekhi nahi chalo koi na hr koi reply kare jeh zaroori toh nahi...lolzzz..really enjoyed reading it.......bahaut vadiya g.......thanx for sharing .......
24 Jul 2009

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5088
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 
ਜੋ ਬੈਠੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੋਂ ਮੇਂ,ਬੋਹ ਸਾਧੂ ਹੋਂ-ਜੇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ

Khoob..Bahut Khoob..
24 Jul 2009

Satwinder  Satti
Satwinder
Posts: 3062
Gender: Male
Joined: 26/Jun/2009
Location: Ishqe de vehde
View All Topics by Satwinder
View All Posts by Satwinder
 
Bahut vadhiya veer
thanks for sharing
jeonda wasda reh
24 Jul 2009

Amrinder Singh
Amrinder
Posts: 4089
Gender: Male
Joined: 01/Jul/2008
Location: Chandigarh
View All Topics by Amrinder
View All Posts by Amrinder
 
bahut wadhiya veer..!!
enjoyed reading it.. waise eh kis bande da likheya.. some "jogi" ?
24 Jul 2009

davu kaur
davu
Posts: 162
Gender: Female
Joined: 24/Mar/2009
Location: Ludhiana
View All Topics by davu
View All Posts by davu
 
great thought....
thanks for sharing
26 Jul 2009

Reply